Fotos: Vulkan: Kristinn Magnusson/ AFP, Erdbeben: Bulent Kilic/ AFP, Vatikan: Kai Pfaffenbach/ Reuters, Buckingham Palace: Stefan Rousseau/ AP, Buckigham Palace: Chris Jackson/ AFP
Fotos: Vulkan: Kristinn Magnusson/ AFP, Erdbeben: Bulent Kilic/ AFP, Vatikan: Kai Pfaffenbach/ Reuters, Buckingham Palace: Stefan Rousseau/ AP, Buckigham Palace: Chris Jackson/ AFP

2023

20
23

Ein Jahresrückblick

Anfänge, Abschiede und andere Unglücke

8. Dezember 2023

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch 2023 gab es Momente der Zuversicht.